Home / Dôležité informácie / Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

 

1. Ako sa môžem do projektu „Zasaď strom make a home“ zapojiť? 

Do projektu je možné zapojiť sa objednaním si stromčeka  niekoľkými spôsobmi: , 
 • zaslaním SMS v tvare LES na číslo 8877
 • objednávkou ľubovoľného počtu stromčekov prostredníctvom nášho partnerského vip-shop
 • prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke www.zasadstrom.eu. Túto formu je možné využiť pri objednávke nad 24 ks stromčekov
 • objednaním magnetky s motívom stromčeku – vytvorili sme sériu ôsmych magnetiek, ktoré si môžete objednať priamo na podujatiach organizovaných v rámci projektu, alebo v našom partnerskom http://www.vip-shop.sk/produkty-2/
V rámci vášho príspevku v hodnote 7 EUR s DPH stromček za vás nielen zasadíme, ale zabezpečíme starostlivosť o jeho rast v spolupráci s odborníkmi.

 

2. Kto sa môže do projektu „Zasaď strom make a home“ zapojiť?

Do projektu sa môže zapojiť každá fyzická osoba - občan s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie, USA a Kanady vo veku 15 a viac rokov (osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom). Zapojiť sa môže taktiež aj právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie.
 

 

3. Môžem podporiť tento projekt aj inou formou?

Áno, projekt ZASAĎ STROM MAKE A HOME sa ako jediný európsky projekt umiestnil v celosvetovom projekte BROTHER EARTH a denne môžete kliknutím na "Donate" zvýšiť skóre príspevku tejto firmy práve na výsadbu stromčekov v Tatrách.
 

 

 

4. Kde sa nachádzajú lokality určené na výsadbu stromov?

Základné lokality určené pre výsadbu stromov sú stanovené na základe zmluvy s TANAP a vyplývajú z rozsahu územia patriaceho pod ich správu. Lokality budú volené jednotlivo tak, aby nedochádzalo k stretom s predmetom ochrany maloplošných chránených území.  
Súčasťou dohody bude aj zaistenie následnej starostlivosti o vysadené stromčeky.
 

 

5. Ako zabezpečíte, že môj strom nebude vyrúbaný a bude ochránený?

Na území TANAPu sú zákonom stanovené limity vyplývajúce z § 19 zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení. Preto sme nepovažovali za potrebné deklarovať túto garanciu zmluvne. Na území NP je možné vyhlasovať len ochranné lesy a lesy osobitného určenia (Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z.). V týchto lokalitách je možné vykonávať len fytosanitárne zásahy (zásahy v poškodených, resp. chorobami a škodcami napadnutých porastoch). Tieto lokality nepodliehajú bežným hospodárskym výrubom a je zaručená ochrana a odborná starostlivosť o takto vzniknuté lesy. 
Takto vysadené lesy budú patriť aj nám a budú súčasťou našej prírody, ktorú si máme chrániť pred trvalými ničivými zásahmi. 
 

 

6. Ako zistím kde bude môj stromček vysadený?

O výsadbe každoročne informujeme prostredníctvom tejto webstránky.
 

 

7. Čo všetko zahŕňa "cena" stromčeka? 

Všetko, čo je potrebné k tomu, aby zo sadeničky vyrástol funkčný strom a aby sa do projektu zapojilo čo najviac ľudí. Projekt je samofinancovateľný a všetky príspevky sú určené na realizáciu projektu a každoročné sadenie stromov bez možnosti vytvárať zisk.
Okrem nákladov potrebných pre zabezpečenie celého projektu, sme sa rozhodli, že 10% z celkovej vyzbieranej sumy bude prerozdelených, na základe grantovej schémy, neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam.
 

 

8. Aké sadenice sa budú nakupovať?

V rámci projektu budú pre výsadbu zmiešaných lesov v TANAPe použité cieľové dreviny. Cieľom je vysádzať zmiešaný les z druhov smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk, javor, jaseň, jelša, a i.. Použité budú 4 - 5 ročné sadenice stromov s balom, pochádzajúce z lesných škôlok vo výške približne 1000 m.n.m.. Tým sa zaručí vysoké percento prijateľnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti sa nákupná cena za jednu sadenicu pohybuje niekoľkonásobne vyššie, ako je bežne uvádzaná suma v lesných škôlkach. Bežná sadenica stromu voľne dostupná na trhu, je nevhodná pre účely projektu a výsadbu v TANAPe vzhľadom na špecifické klimatické podmienky. 
V prípade výsadby stromov v mestskom prostredí, pôjde o výsadby zmiešaného charakteru. Primárne sa chceme zamerať na výsadby alejí, prímestských lesov, lesoparkov, určených obyvateľom na rekreáciu. Špecifickým mestským podmienkam budú prispôsobené vysádzané dreviny druhovo a veľkostne. Týmto podmienkam odpovedajú aj sumy, ktoré sa pohybujú niekoľkonásobne vyššie, ako sumy sadeníc určených pre výsadbu lesov. 
 

9. Prečo TANAP nevysádza lesy bez pomoci projektu, keď je to ich povinnosť vyplývajúca zo zákona?

Podmienka zalesňovania vyplýva pre TANAP Štátne lesy zo zákona. Proces obnovy lesov po kalamite je však nastavený na obdobie 20 rokov. V priebehu toto časového obdobia vysádzajú pracovníci TANAP Štátne lesy cca 600.00 sadeníc ročne, pričom vytvárajú na území TANAPu zmiešané lesy. Lesy sú vysádzané postupne a taktiež sú postupne na jednotlivých parcelách dopĺňané cieľové dreviny biotopu jedľové smrečiny. Financovanie obnovy lesov je náročné, bez priamej finančnej spoluúčasti štátu, aj napriek využitiu vyzbieraných finančných prostriedkov bezprostredne po kalamite. Rozhodli sme sa naším projektom prispieť k procesu obnovy a čiastočne ho urýchliť.
Partneri projektu
Podporovatelia projektu
 • LOWEARTH
 • Rádio Prešov
 • CZECH UNIVERSITY
 • 2PEOPLE.SK
 • FOREST LIGHTER LTD
 • ODRAZ TO
 • Dell Technical Support

Oficiálny song projektu

Song MILIÓN STROMOV je súčasťou projektu ZASAĎ STROM MAKE A HOME a na jeho vzniku sa podieľa

 • DelfínTEAM - prvotnou myšlienkou jeho vzniku
 • Ján Majerčík - autor textu - viac o ňom na hudba.sk
 • Peter Cmorík - tvoril hudbu, nahral a naspieval song

Videoklip si môžete pozrieť na YouTube
 

alebo si skladbu môžete priamo stiahnuť vo formáte .mp3

CERTIFIKÁT ECO FIRMA získali

VIP TEAM s.r.o.

IBG International Battery Group,s.r.o.

Tolit s. r. o.

IVOS s.r.o.

Uni Step s.r.o.

Slovenská kardiologická spoločnosť

Dell Technical Support

FOREST LIGHTER LTD

TWIN LOTUS

LORIKA Slovakia s.r.o.

Technical University of Košice

DON DE LA BEAUTE

Johns Manville Slovakia a.s.

Hammer Agency Bratislava s.r.o.

Kuehne + Nagel, s.r.o.

Firemné objednávky stromčekov:

kontaktujte nás mailom na: 

info@zasadstrom.eu,

zasadstrom.eu@gmail.com

 

 

 

Ľudia, ktorí chcú podporiť výsadbu stromčekov:

Pošlite ľubovoľný príspevok na účet  OZ TAJCH

a my za vás stromčeky zasadíme:

Hodnota príspevku na výsadbu a starostlivosť jedného stromčeka je 7 EUR 

IBAN: SK65 0200 0000 0033 6091 7051

BIC: SUBASKBX

 

ZA VŠETKY STROMČEKY VÁM ĎAKUJEME

team ZSMH