OTÁZKY A ODPOVEDE

Do projektu je možné zapojiť sa objednaním si stromčeka  niekoľkými spôsobmi: ,
 • prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke www.zasadstrom.eu
 • objednaním magnetky s motívom stromčeku – vytvorili sme sériu ôsmych magnetiek, ktoré si môžete objednať priamo na podujatiach organizovaných v rámci projektu
 • mailom na zasadstrom.eu@gmail.com
V rámci vášho príspevku v hodnote 7 EUR stromček za vás nielen zasadíme, ale zabezpečíme starostlivosť o jeho rast v spolupráci s odborníkmi.

Do projektu sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie, USA a Kanady vo veku 15 a viac rokov (osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom). Zapojiť sa môže taktiež aj právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie.

Áno, projekt ZASAĎ STROM MAKE A HOME sa ako jediný európsky projekt umiestnil v celosvetovom projekte BROTHER EARTH a denne môžete kliknutím na “Donate” zvýšiť skóre príspevku tejto firmy práve na výsadbu stromčekov v Tatrách.
Základné lokality určené pre výsadbu stromov sú stanovené na základe zmluvy s TANAP  a LESY SR a vyplývajú z rozsahu územia patriaceho pod ich správu. Lokality budú volené jednotlivo tak, aby nedochádzalo k stretom s predmetom ochrany maloplošných chránených území.
Súčasťou dohody bude aj zaistenie následnej starostlivosti o vysadené stromčeky.
Na území TANAPu sú zákonom stanovené limity vyplývajúce z § 19 zákona č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení. Preto sme nepovažovali za potrebné deklarovať túto garanciu zmluvne. Na území NP je možné vyhlasovať len ochranné lesy a lesy osobitného určenia (Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z.). V týchto lokalitách je možné vykonávať len fytosanitárne zásahy (zásahy v poškodených, resp. chorobami a škodcami napadnutých porastoch). Tieto lokality nepodliehajú bežným hospodárskym výrubom a je zaručená ochrana a odborná starostlivosť o takto vzniknuté lesy.
Takto vysadené lesy budú patriť aj nám a budú súčasťou našej prírody, ktorú si máme chrániť pred trvalými ničivými zásahmi.
V rámci projektu budú pre výsadbu zmiešaných lesov v TANAPe použité cieľové dreviny. Cieľom je vysádzať zmiešaný les z druhov smrek, jedľa, borovica, smrekovec, buk, javor, jaseň, jelša, a i.. Použité budú 4 – 5 ročné sadenice stromov s balom, pochádzajúce z lesných škôlok vo výške približne 1000 m.n.m.. Tým sa zaručí vysoké percento prijateľnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti sa nákupná cena za jednu sadenicu pohybuje niekoľkonásobne vyššie, ako je bežne uvádzaná suma v lesných škôlkach. Bežná sadenica stromu voľne dostupná na trhu, je nevhodná pre účely projektu a výsadbu v TANAPe vzhľadom na špecifické klimatické podmienky.
V prípade výsadby stromov v mestskom prostredí, pôjde o výsadby zmiešaného charakteru. Primárne sa chceme zamerať na výsadby alejí, prímestských lesov, lesoparkov, určených obyvateľom na rekreáciu. Špecifickým mestským podmienkam budú prispôsobené vysádzané dreviny druhovo a veľkostne. Týmto podmienkam odpovedajú aj sumy, ktoré sa pohybujú niekoľkonásobne vyššie, ako sumy sadeníc určených pre výsadbu lesov.
Všetko, čo je potrebné k tomu, aby zo sadeničky vyrástol funkčný strom a aby sa do projektu zapojilo čo najviac ľudí. Projekt je samofinancovateľný a všetky príspevky sú určené na realizáciu projektu a každoročné sadenie stromov bez možnosti vytvárať zisk.
Okrem nákladov potrebných pre zabezpečenie celého projektu, sme sa rozhodli, že 10% z celkovej vyzbieranej sumy bude prerozdelených, na základe grantovej schémy, neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam.

Podmienka zalesňovania vyplýva pre TANAP Štátne lesy zo zákona. Proces obnovy lesov po kalamite je však nastavený na obdobie 20 rokov. V priebehu toto časového obdobia vysádzajú pracovníci TANAP Štátne lesy cca 600.00 sadeníc ročne, pričom vytvárajú na území TANAPu zmiešané lesy. Lesy sú vysádzané postupne a taktiež sú postupne na jednotlivých parcelách dopĺňané cieľové dreviny biotopu jedľové smrečiny. Financovanie obnovy lesov je náročné, bez priamej finančnej spoluúčasti štátu, aj napriek využitiu vyzbieraných finančných prostriedkov bezprostredne po kalamite. Rozhodli sme sa naším projektom prispieť k procesu obnovy a čiastočne ho urýchliť.

O výsadbe každoročne informujeme prostredníctvom tejto webstránky.

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Projekt ZASAĎ STROM MAKE A HOME vznikol spontánnou výzvou na vytvorenie zmysluplnej myšlienky tak, aby bol prospešný pre ľudstvo.  Víziou projektu je ukázať, že sa dajú vytvárať veci zdanlivo nemožné. Dať priestor kreativite a neobmedzeným možnostiam človeka. Spôsobovať veci vzájomne a tak zvýšiť efektivitu výsledku. ZASAD STROM MAKE A HOME  je jedným z viacerých projektov, ktoré sú vytvorené na princípe  WIN-WIN a je celospoločenským prínosom pre všetkých zúčastnených na projekte.

ZASAĎ STROM MAKE A HOME je projekt, ktorý je samofinancovateľný. V hodnote 7,- EUR, za ktorú si možete objednať svoj  strom, sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou projektu a výsadbou vami objednaných stromčekov:
 • cena sadenice stromčeka, ktorá závisí od druhu stromčeka a aj od toho, či bude strom zasadený v lese alebo v meste. Nakoľko dnes ešte nepoznáme celkový objem stromčekov a lokalít, ktoré si ľudia pri kúpe stromčeka vyberú, nie je možné definovať cenu sadenice jednotne.
 • vysadenie zakúpených stromčekov – cena práce je opäť odlišná a závisí od toho, či sa sadí v lese alebo v meste a v akých lokalitách – niektoré terény sú náročnejšie a  pracovníci nedokážu zasadiť všade rovnaký počet sadeníc.
 • mediálna kampaň projektu –  je súčasťou projektu. Cieľom je spoločne vytvoriť dielo, do ktorého sa zapojí čo najviac ľudí. Umožniť záujemcom dozvedieť sa o samotnej realizácii projektu, preto je nevyhnutnosťou využitie mediálnej  kampane.
 • sprostredkovanie kúpy stromčekov – tak, ako pri každodených nákupoch a platbách kdekoľvek okolo nás, je na ceste k zákazníkovi zapojených viacero inštitúcií, ktoré sa podieľajú na celkovej cene konečného produktu. Inak to nie je ani v našom projekte.Objednať si svoj stromček alebo stromček s magnetkou pre deti môže každý prostredníctvom nášho partnerského vip-shopu  a hodnota príspevku 7,- EUR zahŕňa všetky potrebné náklady na to, aby stromček mohol vyrásť,
 • zabezpečenie zápisu do Slovenskej knihy rekordov – cieľom projektu je nielen zasadiť nové stromčeky, ktoré budú prínosom nám všetkým, ale aj zviditeľniť Slovensko. Zakúpené stromčeky budú pod dohľadom komisárov vysadené, ich počet bude zverejnený a veríme, že očakávania zúčastnených budú v plnej miere naplnené. Zároveň to bude naše poďakovanie všetkým, ktorí podporili projekt a stali sa súčasťou vízie milióna nových stromčekov.
 • zabezpečenie realizácie projektu – realizacia projektu podobného charakteru a tejto veľkosti zahŕňa náklady spojené so zabezpečovaním legislatívnych požiadaviek, zmlúv a dohôd tak, aby bol projekt realizovateľný v súlade so zákonmi SR.

Naše kroky v projekte môzete sledovať a skladať si skladačku zabezpečovacích, niekoľkomesačných aktivít. Projekt je rozdelený do troch fáz:

 • aktivity pre nákup stromčekov
 • príprava plôch, sadeníc a ďalších vecí s tým spojených
 • každoročná realizácia výsadby
 • zisk projektu – projekt nie je kalkulovaný na vytváranie zisku, jeho samofinancovanie má zabezpečiť náklady spojené s realizáciou projektu. Súčasťou kalkulácie ceny stromčeka je zahnutý príspevok 10% pre neziskové organizácie, ktoré nám s projektom pomáhajú

 

Všetky aktuálne aj následné informácie o projekte ZASAĎ STROM MAKE A HOME nájdete na www.zasadstrom.eu
– reakcia na článok v časopise Plus 7 dní

Za normálnych okolností by sme nepovažovali za potrebné reagovať na článok v ktorom sú najpoužívanejšími faktami “vraj, ak by náhodou, čo ak, dalo by sa” a podobne. Vlastne celý článok je iba o niečom, čo sa vôbec neodohralo, ale by sa mohlo, keby bolo keby a nebolo by tak ako je. Rozsiahlosť materiálu spracovaného redaktorkou Ďurajkovou, nás však oprávňuje k obavám, že tu ide o cielenú snahu zabrániť úspechu nášho projektu. Sme tím ľudí, ktorí sa rozhodol, že svoju tvorivú energiu nasmeruje tam, kde by to malo mať svoj zmysel a bude to pre spoločnosť užitočné. Tým máme na mysli naše nápady ako aj pracovný, či voľný čas. Ku dnešnému dňu tejto našej snahe uverilo 1182 obyvateľov Slovenska. Objednali ste si stromček, ktorý za Vás zasadíme a on bude rásť tak ako Váš pocit, že ste symbolicky priložili ruku k tomuto dielu. Veríme, že každý súdny človek si dobre spočíta, že po piatich mesiacoch našej intenzívnej práce je na svete životaschopný a zmysluplný projekt, ktorého trvanie je v podstate neobmedzené a naša vízia, zanechať na Slovensku millión stromov je k dnešnému dňu zatiaľ v nedohľadne. To sa týka aj našich priamych investícií, ktoré sme do projektu už vložili. Nevadí nám to. Budeme trpezliví a stále budeme veriť, že sa nám náš zámer podarí zrealizovať do tej miery, aby ste sami aj o niekoľko desiatok rokov videli jeho výsledok. V týchto dňoch už rokujeme s našim partnerom Tanapom o presnej lokalite, kde budeme robiť prvú výsadbu. 29.4. 2012 už uvidíme konkrétny výsledok našej snahy a Vašej dôvery. Naozaj, keby každý dospelý obyvateľ Slovenska zasadil jeden deň v roku stromček, pribudlo by ich u nás ročne viac ako dva milióny. Niektorí to už robíte a robíte to z presvedčenia. Ak sú medzi Vami takí, ktorí by ste to aj radi urobili, ale neviete ako na to,objednajte si stromček v našom projekte a my urobíme všetko za Vás, pričom Vám zostane ten pocit, že stromček je “Váš”.

V článku “Pekný biznis” komunikuje redaktorka Ďurajková svoje dohady prostredníctvom môjho mena. Áno som “najviditelnejším” členom Delfín Teamu, ale môj podiel na spoločnom diele je rovnaký. Tak ako spomenula samotná redaktorka vo svojom článku, roky sa venujem charite a pomáham tam, kde si myslím, že je to potrebné. Robím to len z presvedčenia, že je to správne. Iný motív v tom nie je. Rovnako si myslím, že tento projekt je myslený správne a ďakujem tým, ktorí mi po uverejnení článku vyjadrili svoju podporu a podporu našej snahe vtiahnuť do myšlienky “sadiť stormy” aj tých ktorým by to možno predtým nezišlo na um.

Všetko dobré
Martin Nikodým

Občianske združenie VLK žiada výzvou zo dňa 3.10.2011 spoločnosť Delfín TEAM, s.r.o., aby sa zdržala používania slovného spojenia ‘kúp si svoj strom’ v rámci propagovania a realizácie aktivity ‘ZASAĎ STROM MAKE A HOME‘ . V prílohe zverejňujeme odpoveď nášho právneho zastúpenia: ‘Odpoveď na výzvu OZ VLK’.

Zároveň informujeme našich priaznivcov, že naším cieľom nie sú súdne spory „o slovíčkach“, preto v tejto kauze zaujmeme stanovisko tak, aby sme mohli bez prieťahov pokračovať v našom projekte v zmysle názvu a vízie nášho projektu ZASAĎ STROM MAKE A HOME

V súvislosti s obmedzeniami v dôsledku koronavírusu sme prijali následne vyhlásenie v príloh.

Výsadba stromčekov nebude ohrozená.