1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) určujú podmienky uzatvárania kúpnej zmluvy a ďalšie vzťahy medzi predajcom, ktorým je spoločnosť OZ TAJCH, so sídlom na adrese Pod sekvojou 1707/29, 968 01  Nová Baňa, IČO : 37952111, DIČ: 2022329452 zapísané v zozname občianskych združení ministerstva vnútra pod č: VVS/1-900/90-23280 (ďalej len „Predajca“) a kupujúcim, ktorým je osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu www.zasadstrom.eu realizuje objednávku tovaru (ďalej len „Kupujúci“).

1.2. Tieto Podmienky sú záväzné pre Predajcu a Kupujúceho. Kupujúci súhlasí s ich platnosťou od momentu, kedy si zobrazí tieto Podmienky na webovej stránke predaja.

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1. Predajca predáva výsadby stromčekov, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.zasadstrom.eu.

2.2. Ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú uvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu.

2.3. Kupujúci má možnosť si objednať tovar prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom objednávkového formulára Kupujúci uvedie všetky požadované údaje na realizáciu objednávky.

2.4. Kupujúci potvrdzuje, že pred uzavretím zmluvy sú mu tieto Podmienky jasné a súhlasí s nimi.

  1. OBJEDNÁVKA A ZÁSIELKA

3.1. Objednávka sa považuje za potvrdenú v okamihu, keď Predajca potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru a na zmenu obsahu objednávky v prípade, že objednávka Kupujúceho bola zadaná chybnými údajmi.

3.2. Zásielka tovaru bude odoslaná Kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky a prijatia platby.

3.3. Dopravu tovaru zabezpečuje Predajca. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu uvedené pri objednaní tovaru.

3.4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho doručení a ak zistí akékoľvek poškodenie, je povinný o tom bezodkladne informovať Predajcu.

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci má možnosť uhradiť cenu tovaru nasledovnými spôsobmi:

  • prevodom na účet Predajcu
  • platbou kartou
  • platbou cez online platobné brány

4.2. Platba musí byť uhradená Predajcovi do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade neuhrazenia platby v stanovenom termíne sa Predajca môže zdržať realizácie objednávky a odstúpiť od zmluvy.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť predložené v písomnej forme Predajcovi.

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v nepoškodenom stave a v pôvodnom obale, spolu s dokladom o kúpe.

5.4. Náklady na vrátenie tovaru nesie Kupujúci.

5.5. Predajca je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar vrátený v zmysle týchto Podmienok najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

  1. REKLAMÁCIE A ZÁRUKY

6.1. Kupujúci má právo na reklamáciu tovaru v zmysle platných zákonov.

6.2. Záruka na tovar sa poskytuje v zmysle platných zákonov.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Tieto Podmienky predstavujú kompletnú dohodu medzi Predajcom a Kupujúcim a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody, ústne alebo písomné.

7.2. Ak je niektorá z ustanovení týchto Podmienok neplatná alebo neúčinná, neovplyvňuje to platnosť ostatných ustanovení.

7.3. Tieto Podmienky sa môžu meniť a dopĺňať Predajcom bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Eshopu.

7.4. V prípade sporov, ktoré by vznikli v súvislosti s touto Zmluvou, sa Kupujúci a Predajca dohodnú na mimosúdnom riešení sporov alebo sa spor bude riešiť v súlade so slovenskými právnymi predpismi pred príslušným súdom v Bratislave.

7.5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke Eshopu. 26.2.2023